Green School Vietnam được thành lập để định hướng phát triển toàn diện các kỹ năng Công dân toàn cầu cho học sinh Việt Nam vì một thế giới tương lai tốt đẹp hơn. Green School Vietnam trao quyền cho học sinh trở thành ‘công dân toàn cầu’, có khả năng đảm nhận các vai trò tích cực, cả ở địa phương và toàn cầu, để đối mặt và giải quyết các thách thức toàn cầu và cuối cùng trở thành những công dân toàn cầu đóng góp tích cực vào việc tạo ra một thế giới công bằng, hòa bình, khoan dung, hòa nhập, an toàn và bền vững hơn. Cụ thể: 

i. Truyền cảm hứng cho người học hành động vì sự phát triển bền vững; 

ii. Trao quyền cho người học ở mọi lứa tuổi, trong bất kỳ môi trường giáo dục nào, để biến đổi bản thân và xã hội họ đang sống; 

iii. Tạo điều kiện chuyển đổi sang các nền kinh tế và xã hội xanh hơn; 

iv. Trang bị cho người học các kỹ năng về ‘việc làm xanh’; 

v. Thúc đẩy mọi người áp dụng lối sống bền vững; 

vi. Lồng ghép các vấn đề quan trọng về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy.

vii. Dạy và học theo cách tương tác, lấy người học làm trung tâm, cho phép học tập khám phá, định hướng hành động và chuyển đổi xã hội; 

viii. Kích thích học tập và phát huy các năng lực cốt lõi, chẳng hạn như tư duy phản biện và hệ thống, hợp tác ra quyết định và chịu trách nhiệm cho các thế hệ hiện tại và tương lai; 

ix. Trao quyền cho người học đưa ra các quyết định sáng suốt và các hành động có trách nhiệm vì sự toàn vẹn của môi trường, khả năng kinh tế và một xã hội công bằng, cho các thế hệ hiện tại và tương lai, đồng thời tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Green School Vietnam mong muốn phát động phong trào học tập vì các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc bằng những bước chân nhỏ của chúng ta với các mục tiêu sau đây:

1. Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên trong toàn hệ thống giáo dục thực hiện tốt việc phân loại chất thải tại nguồn bao gồm nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại, cao su, chất thải nguy hại và tổ chức biện pháp thu gom hiệu quả.

2. Tuyên truyền, định hướng, vận động học sinh, sinh viên, phụ huynh, các thày cô, cộng đồng và toàn xã hội không sử dụng các sản phẩm nhựa không phân hủy sử dụng một lần, chống rác thải nhựa đại dương.

3. Tuyên truyền, định hướng, giáo dục bảo vệ rừng, khu ngập nước, đa dạng sinh học

4. Tuyên truyền, định hướng, giáo dục bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt các động vật có nguy cơ tuyệt chủng

5. Tuyên truyền, phát động, tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới mỗi học sinh trồng 01 cây xanh/năm của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước hướng tới mục tiêu cả nước trồng 1 tỷ cây xanh vào năm 2030.

6. Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc https://sdgs.un.org/

7. Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về chương trình giáo dục và lối sống Sustainable Lifestyles and Education của OnePlanet https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-lifestyles-and-education

8. Tuyên truyền, định hướng, giáo dục lồng ghép các vấn đề quan trọng về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR), sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) vào chương trình giảng dạy theo chương trình của UNESCO https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development

VIỆT NAM

Tập hợp các tổ chức, cá nhân từ mọi khu vực và mọi lĩnh vực để tập hợp chuyên môn, nguồn lực, đổi mới và cam kết hướng tới sự chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững.

RÁC TÌM NGƯỜI, NGƯỜI TÌM RÁC