Tuyển 01Tư vấn cho hoạt động xây dựng và biên dịch báo cáo tổng kết thuộc hoạt động F1

THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC (TOR)  Tên dự án:           “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” Đơn vị thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Địa điểm:             Hà Nội Thời gian:           Tháng 10-12/2021 Nhà tài trợ:          Chương trình Môi …

Tuyển nhóm chuyên gia cho hoạt động E3 “Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các trường”

THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC (TOR) Tên dự án:           “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” Đơn vị thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Địa điểm:             Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Trị Thời gian:           Tháng 8-10/2021 Nhà tài …

Tuyển 03 Tư vấn cho hoạt động thực hiện đánh giá, đo lường mức giảm phát thải CO2 thuộc hoạt động E2 “Giám sát và đánh giá các trường”

THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC (TOR)   Tên dự án:           “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” Đơn vị thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Địa điểm:             Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Trị Thời gian:           Tháng 7-9/2021 Nhà …